Användarvillkor och allmänna försäljningsvillkor SE

Användarvillkor mellan Globe Technologies och dig

Globe Technologies är glada att du har ett intresse för våra produkter. Vi uppmanar och uppmuntrar dig starkt att noggrant läsa igenom dessa Användarvillkor innan du använder denna webbplats och eventuella underwebbplatser (tillsammans "Webbplatsen").

Du samtycker till att vara bunden av Villkoren (enligt definitionen nedan) genom att använda Webbplatsen.

Allmänt

Webbplatsen publiceras och underhålls av GLOBE TECHNOLOGIES AB eller dess koncernbolag, dotterbolag eller filialer (tillsammans "Globe Technologies"). Din användning av Webbplatsen är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Globe Technologies ("Avtalet"). Följande är villkoren i Avtalet ("Villkoren"). Genom att använda Webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till Villkoren och alla relaterade dokument. Det är viktigt att du läser dem noggrant. Om du inte samtycker till Villkoren och alla relaterade dokument får du inte använda Webbplatsen.

Integritet

Information om Globe Technologiess sekretesspraxis och insamling och behandling av personlig information finns i Globe Technologiess sekretesspolicy. Du samtycker till att dina data och personuppgifter används i enlighet med Globe Technologiess Integritetspolicy.

Licens

Med förbehåll för de Villkor som anges i detta Avtal, ger Globe Technologies dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt att komma åt, använda och visa denna Webbplats och materialet därpå. Du samtycker till att inte avbryta eller försöka avbryta driften av webbplatsen på något sätt. Globe Technologies auktoriserar dig att visa och ladda ner informationen ("Material") på Webbplatsen endast för din personliga, icke-kommersiella användning, om inte annat uttryckligen anges i Globe Technologies Social Media Newsroom. Detta tillstånd är inte en överföring av äganderätten till Materialet och kopior av Materialet och är föremål för följande begränsningar: 1) du måste, på alla kopior av det nedladdade materialet, behålla all upphovsrätt och andra meddelanden om äganderätt som finns i materialet; 2) du får inte modifiera materialet på något sätt eller reproducera eller offentligt visa, utföra eller distribuera eller på annat sätt använda eller kommunicera det för något offentligt eller kommersiellt ändamål; och 3) du får inte överföra materialet till någon annan person om du inte meddelar dem, och de samtycker till att acceptera, de skyldigheter som uppstår enligt dessa villkor. Du samtycker till att följa alla ytterligare restriktioner som visas på webbplatsen och som kan uppdateras från tid till annan.

Garantier för användare

Du intygar och garanterar att du kommer att använda Webbplatsen i enlighet med dessa Villkor, inklusive lagar och bestämmelser enligt detta Avtal och att följa alla befintliga och framtida policyer och regler för Webbplatsen. Du samtycker till att du inte kommer att använda webbplatsen för att: (a) överföra skräppost eller oönskad kommunikation; (b) låtsas vara Globe Technologies eller någon annan eller tillåta en tredje part att låtsas vara du; (c) förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till något innehåll som överförs via Webbplatsen; (d) felaktigt presentera din tillhörighet till en person eller enhet; (e) agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjlighet att använda Webbplatsen; (f) delta i aktiviteter som bryter mot tillämplig lag, (g) publicera eller överföra material som på något sätt bryter mot andras rättigheter eller som är olagligt, kränkande, ärekränkande, vulgärt eller på annat sätt stötande eller som innehåller reklam eller uppmaningar avseende produkter eller tjänster eller (h) samla in eller lagra personuppgifter om andra användare om inte dessa användare uttryckligen godkänner det.

Ändringar

Globe Technologies förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av detta Avtal, helt eller delvis, när som helst och utan föregående meddelande. Ändringar i detta Avtal kommer att träda i kraft när de publiceras på Webbplatsen. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter att någon ändring av detta Avtal har publicerats kommer att betraktas som godkännande av dessa ändringar.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du bekräftar och godkänner att alla immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, know-how, konfidentiell information, databasrättigheter och rättigheter till varumärken och mönster, oavsett om de är registrerade eller oregistrerade) på Webbplatsen tillhör Globe Technologies eller dess licensgivare. All goodwill och immateriella rättigheter som uppstår genom användning av sådana immateriella rättigheter som tillhör Globe Technologies ska tillfalla Globe Technologies. Denna webbplats, inklusive allt material, är upphovsrättsskyddat och skyddas av globala upphovsrättslagar och fördragsbestämmelser. Du samtycker till att följa alla upphovsrättslagar i hela världen i din användning av denna webbplats, inklusive allt material, och att förhindra obehörig kopiering av materialet. Globe Technologies beviljar inte någon uttrycklig eller underförstådd rättighet till dig under några patent, mönster, varumärken, upphovsrätter eller affärshemlighetslagstiftning. Du bekräftar och samtycker till att du inte kommer, och ingenting i dessa Villkor ger dig rätt att, använda Globe Technologiess varumärken, handelsnamn, servicemärken, logotyper, domännamn eller andra särskiljande varumärkesegenskaper annat än vad som uttryckligen anges i Globe Technologiess varumärkeslista. Observera att all information, obeställda förslag, idéer eller andra inlämningar inte kommer att anses vara konfidentiella och att de inte är äganderättsligt skyddade. Genom att skicka information eller material ger du Globe Technologies en obegränsad, royaltyfri, oåterkallelig och världsomspännande licens att använda, reproducera, visa, utföra, modifiera, överföra och distribuera dessa material eller information, och du godkänner också att Globe Technologies är fritt att använda alla idéer, koncept, know-how eller tekniker som du skickar oss för något ändamål.

Programvara

All programvara som kan vara tillgänglig för nedladdning från denna webbplats ("Programvaran") är upphovsrättsskyddat arbete av Globe Technologies och/eller dess leverantörer.

Användning av Programvaran styrs av villkoren i licensavtalet för slutanvändare, om något, som medföljer eller ingår i Programvaran ("Licensavtal"). Om inte annat följer av Licensavtalet görs Programvaran tillgänglig för nedladdning enbart för användning av slutanvändare. All reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte sker i enlighet med licensavtalet kan leda till civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

Utan att begränsa det föregående är det uttryckligen förbjudet att kopiera eller reproducera programvaran till någon annan server eller plats för vidare reproduktion eller vidaredistribution. Programvaran garanteras, om alls, endast i enlighet med villkoren i licensavtalet. Förutom vad som garanteras i licensavtalet frånsäger sig Globe Technologies härmed alla garantier och villkor avseende programvaran, inklusive alla underförstådda garantier och villkor avseende säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-intrång.

Webbplatser från tredje part

För din bekvämlighet kan Webbplatsen innehålla länkar till webbplatser på Internet som ägs, publiceras och underhålls av tredje part. Globe Technologies åtar sig inte att övervaka eller granska sådant innehåll på tredje parts webbplats och Globe Technologies är inte heller ansvarig för noggrannheten eller tillförlitligheten hos sådana tredje parts webbplatser.

Externa länkar till Webbplatsen

Alla länkar till Webbplatsen måste godkännas skriftligen av Globe Technologies, förutom att Globe Technologies samtycker till länkar i vilka: (i) länken är en textlänk som endast innehåller namnet " Globe Technologies" och inte innehåller något av Globe Technologiess eller dess licensgivares varumärken; (ii) länken "pekar" endast till www.greenworkstools. eu och inte till djupare sidor; (iii) länken, när den aktiveras av en användare, visar den sidan i helskärm i ett fullt fungerande och navigerbart webbläsarfönster och inte inom en "ram" på den länkade webbplatsen; och (iv) utseendet, positionen och andra aspekter av länken får varken skapa ett falskt intryck av att en enhet eller dess aktiviteter eller produkter är associerade med eller sponsrade av Globe Technologies eller vara sådan att den skadar eller urvattnar den goodwill som förknippas med namnet och varumärkena för Globe Technologies eller dess närstående bolag. Globe Technologies förbehåller sig rätten att återkalla detta samtycke till länk när som helst efter eget gottfinnande.

Uteslutande av underförstådda garantier

Även om försiktighet har vidtagits för att säkerställa riktigheten i informationen på och den fortsatta tillgängligheten av denna webbplats, tar GLOBE TECHNOLOGIES inget ansvar för detta. Materialet kan innehålla felaktigheter och typografiska fel. Globe Technologies garanterar inte riktigheten eller fullständigheten i materialet eller tillförlitligheten i några råd, åsikter, uttalanden eller annan information som visas eller distribueras via webbplatsen. Du bekräftar att all tillit till sådana åsikter, råd, uttalanden, memorandum eller information ska ske på din egen risk. Allt innehåll tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt". Globe Technologies frånsäger sig uttryckligen alla utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive utan begränsning garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, eller när det gäller driften av denna webbplats eller innehållet. Globe Technologies garanterar inte och gör inga utfästelser om säkerheten på denna webbplats. Du bekräftar att all information som skickas kan komma att fångas upp. Globe Technologies garanterar inte att webbplatsen eller de servrar som gör denna webbplats tillgänglig eller elektronisk kommunikation som skickas av Globe Technologies är fri från virus eller andra skadliga element. Alla sådana utfästelser, garantier och villkor utesluts utom i den utsträckning som lagen förbjuder att de utesluts. Denna uteslutning av underförstådda garantier ska även gälla för tredje parts webbplatser.

Information som publiceras på webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till Globe Technologiess produkter, tjänster etc. som inte är tillkännagivna eller tillgängliga i ditt land. Riktigheten i sådan information kan inte garanteras, särskilt eftersom denna information är föremål för förändring, specifika krav eller tillgänglighet och sådana referenser innebär inte att Globe Technologies har för avsikt att tillkännage sådana produkter, tjänster etc. i ditt land. Globe Technologies förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra, modifiera, lägga till och/eller dra tillbaka en produkt, tjänst etc. när som helst och utan föregående meddelande.

Begränsning av ansvar

Globe Technologies ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för direkta, indirekta, följdmässiga, straffrättsliga, särskilda eller tillfälliga skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av verksamhet, kontrakt, intäkter, data, information eller affärsavbrott) som uppstår på grund av eller i samband med användningen av, eller oförmågan att använda denna webbplats eller innehållet eller på grund av eller i samband med dessa villkor, även om Globe Technologies har informerats om möjligheten till sådana skador. Utöver de villkor som anges här ska Globe Technologies under inga omständigheter hållas ansvarigt för eventuella fel, felaktigheter, utelämningar eller andra defekter eller otidslighet eller oäkthet i någon information som finns på denna webbplats. Denna ansvarsbegränsning ska även gälla i förhållande till tredje parts webbplatser.

Tillämplig lag och tvistlösning

Denna Webbplats kontrolleras, drivs och administreras av Globe Technologies från dess kontor i Sverige. Globe Technologies gör inga utfästelser om att material på denna Webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser utanför Sverige. Det är förbjudet att komma åt webbplatsen från territorier där innehållet på webbplatsen är olagligt. Om du besöker denna Webbplats från platser utanför Sverige är du ansvarig för att följa alla lokala lagar. Lagarna i Konungariket Sverige ska styra detta avtal, utan att ge verkan åt dess bestämmelser om lagkonflikter. Stockholms tingsrätt ska ha exklusiv jurisdiktion i första instans för alla tvister som uppstår till följd av detta avtal.

Denna Integritetspolicy har uppdaterats senast den 26 januari 2018.

Om Greenworks GLOBE TECHNOLOGIES AB

Vi har vårt huvudsäte i Malmö.

Org-nummer 559065–0619
Riggaregatan 53
211 13 Malmö

Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till webshop.se@globetech.com med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Beställning

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.

Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till webshop.se@globetech.com.

Leverans

Våra normala leveranstider är 2–4 dagar. OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter.

Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) kan du kontakta oss på e-postadress: webshop.se@globetech.com.

Priser

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms.

Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Ångerrätt

Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en 30 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

 

Vid nyttjande av din ångerrätt:

Du kan enkelt initiera returen själv här: https://return.greenworkstools.eu/

Observera att våra batterier inte kan bytas eller returneras.

Du bör omedelbart och senast inom 30 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.

Vi står för kostnaden för returen, men du är ansvarig för skicket på produkterna under leveransen vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.

På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

 

Ångerrätten gäller inte:

  • om produkten har öppnats och använts,
  • om du har returnerat produkten till en felaktig adress, eller;
  • om du på något sätt skadat produkten.

För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.

Reklamation och klagomål

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.

Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

 

Hur går du till väga vid reklamation?

Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till webshop.se@globetech.com där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

Information om Cookies

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida samt i vår cookie policy.

Personuppgifter

Genom att handla hos Greenworks GLOBE TECHNOLOGIES AB accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

Greenworks GLOBE TECHNOLOGIES AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Vilka uppgifter lagrar vi?

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund

I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.

Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

Betalleverantör

Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.

De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna, Google Pay och Apple Pay.

Fraktbolag

För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.

De fraktbolag vi samarbetar med är: GLS, DHL, UPS.

Nyhetsbrev

Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.

Vi använder Klaviyo för utskick av nyhetsbrev.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Ansvarig för dataskydd

Greenworks GLOBE TECHNOLOGIES AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Ändringar till de Allmänna Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.