Dataskydd

Denna integritetspolicy publicerades 2018-06-08.

Innehåll

 1. Bakgrund
 2. Definitioner
 3. Dataregisteransvarig
 4. Sammanställning av hur dina personuppgifter bearbetas
 5. Varför bearbetar vi dina personuppgifter?
 6. Vilka personuppgifter bearbetas och på vilken rättslig grund?
 7. Sociala mediers plattformar
 8. Hur länge sparas dina personuppgifter?
 9. Kakor (cookies)
 10. Dina rättigheter
 11. Samtycke till bearbetningen av personuppgifter
 12. Profilskapande
 13. Till vem/vilka överför vi dina personuppgifter?
 14. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 15. Övervakning och efterlevnad
 16. Tredje parts villkor
 17. Ändringar i integritetspolicyn
 18. Kontakta oss

 

1. Bakgrund

Vi är noga med din integritet och att dina personuppgifter är säkra. Det är mycket viktigt för oss att du känner dig trygg med vårt skydd av din integritet.

Denna policy (”Integritetspolicy ”) har tagits fram för att du ska känna till hur Greenworks (”Greenworks”, ”vi”, ”oss”) bearbetar dina personuppgifter på ett lagenligt och säkert sätt. Integritetspolicyn beskriver hur Greenworks bearbetar dina personuppgifter och de rättigheter du har enligt regelverket i EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation (EU) 2916/679) med tillhörande stadgar för implementering och kompletterande stadgar rörande bestämmelserna om skydd av personuppgifter (”Data Protection Rules”).

Integritetspolicyn gäller (i) när Greenworks utför supporttjänster åt kunder (ii) när du besöker vår webbplats Greenworkstools.eu (”Greenworkstools.se”) (iii) vid marknadsföring via mejl, telefon och sociala mediers plattformar, samt (iv) vid alla övriga kontakter med oss via sociala mediers plattformar, mejl eller telefon

2. Definitioner

I denna integritetspolicy innebär begreppet ”personuppgifter” alla uppgifter som kan knytas till en identifierad eller identifierbar individ, till exempel namn, adress, personnummer, födelsedatum, kreditkortsnummer, e-postadress, telefonnummer och inköpshistorik.

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi bearbetar dina personuppgifter. Begreppet ”Bearbetning” innefattar t.ex. vår registrering, lagring, överföring och andra sätt vi använder dina personuppgifter på så som beskrivs i denna integritetspolicy.

3. Dataregisteransvarig

Globe Technologies AB, org. nr 559065-0619, med besöksadress Hjortronvägen 3 SE-554 75 Jönköping är registeransvarig när det gäller bearbetningen av dina personuppgifter.

4. Sammanställning av hur dina personuppgifter bearbetas

Nedan följer en sammanställning av den bearbetning av personuppgifter som vi utför. Vi beskriver bearbetningen mer i detalj i avsnitt 5, 6, 7 och 8 i denna integritetspolicy.

Marknadsföring

Syfte: För att marknadsföra Greenworks och erbjuda dig rabatter och förmånserbjudanden via mejl
Personuppgiftskategori: Namn och kontaktuppgifter
Rättslig grund: Samtycke
Lagringstid: Till dess att du återtar ditt samtycke

Kundsupport

Syfte: Att tillhandahålla kundsupport och kundservice samt att utveckla tjänster och produkter Personuppgiftskategori: kontaktuppgifter, register över inköp och eventuella klagomål, information från kundundersökningar. Rättslig grund: berättigat intresse Lagringstid: till och med 24 månader efter att ditt ärende slutförts eller så länge vi enligt lag är skyldiga att göra det

Rättsliga skyldigheter

Syfte: Att fullgöra rättsliga skyldigheter, till exempel enligt bokföringslagen och lagen om penningtvätt Personuppgiftskategori: kontaktuppgifter, personnummer, köphistorik, korrespondens, register rörande inköp och eventuella klagomål. Rättslig grund: rättsliga skyldigheter Lagringstid: så länge som vi enligt lag är skyldiga att lagra uppgifterna

 

5. Varför bearbetar vi dina personuppgifter?

Greenworks bearbetar personuppgifter för olika ändamål. Sammanfattningsvis görs bearbetningen för att vi ska kunna:

 • hjälpa vår kunder och ge kundservice, t.ex. när du kontaktar vår kundsupport via Greenworkstools.se, mejl eller telefon;
 • uppdatera våra tjänster och produkter och den tekniska funktionaliteten hos våra system;
 • informera dig om evenemang, skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden via posten, mejl och telefon;
 • informera dig och få kontakt med dig via sociala mediers plattformar;
 • förhindra bedrägligt beteende och genomföra riskhantering; och
 • följa gällande lagstiftning.

Vi samlar bara in personuppgifter som är nödvändiga för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig beror på vilka av våra produkter eller tjänster du har begärt, beställt eller köpt eller hur du kom i kontakt med oss.

När du bli ombedd att lämna ut personuppgifter till oss, t.ex. i samband med ett kundsupportärende, kan du välja att inte göra det. Om du väljer att inte tillhandahålla de uppgifter som behövs för att få tillgång till en viss tjänst, kan det medföra att vi inte kan genomföra våra åtaganden gentemot dig. 

Vidare bearbetar vi personuppgifter genom att använda s.k. kakor ("cookies", små textfiler som lagras på din enhet) på Greenworkstools.eu. Detta görs för att Greenworkstools.eu och våra webbaserade tjänster ska kunna fungera så väl som möjligt och ge dig en bra kundupplevelse. Läs med om vår användning av kakor i avsnitt 9.

6. Vilka personuppgifter bearbetas och på vilken rättslig grund?

FÖR ATT SÄNDA UT ERBJUDANDEN OCH NYHETSBREV

De personuppgifter vi bearbetar för att sända ut erbjudanden och nyhetsbrev är:

 1. för- och efternamn:
 2. adress;
 3. e-postadress;
 4. IP-adress; och
 5. information rörande din användning av Greenworkstools.eu, t.ex. vilka produkter och/eller tjänster du har visat intresse för, liksom din användarhistorik när det gäller våra erbjudanden och nyhetsbrev (t.ex. vad du klickar på i vårt nyhetsbrev).

Bearbetningen av personuppgifter bygger på ditt samtycke.

FÖR KUNDSUPPORT, SERVICE OCH FÖRBÄTTRING AV VÅRA TJÄNSTER

De personuppgifter vi bearbetar när du kommunicerar med oss och för att förbättra våra tjänster är:

 1. för- och efternamn:
 2. fakturerings- och leveransadress;
 3. telefonnummer;
 4. e-postadress;
 5. personnummer;
 6. information från kundundersökningar; och
 7. information som du ger oss vid kontakt med vår kundsupport.

Bearbetningen av personuppgifter är nödvändig för att Greenworks ska kunna tillhandahålla relevant service via vår kundsupport och för att undersöka potentiella klagomål, liksom för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster och därigenom tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera frågor kring kundservice och utveckla vår verksamhet.

FÖR ATT FULLGÖRA RÄTTSLIGA SKYLDIGHETER

En del av de personuppgifter som Greenworks bearbetar används för att fullgöra rättsliga skyldigheter i enlighet med gällande lagstiftning, domstols- och myndighetsbeslut. Sådana skyldigheter kan gälla krav på produktansvar och produktsäkerhet, till exempel beredning av underrättelse eller information till allmänheten och kunder rörande produktåterkallande, t.ex. vid misstanke om defekt eller farlig produkt. Sådana skyldigheter kan också härröra från konsumentköplagen (1990:932), bokföringslagen (1999:1078) eller lagen om åtgärder mot penningtvätt (2017:630). Personuppgifter som bearbetas för att Greenworks ska kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter är vanligen:

 1. för- och efternamn:
 2. telefonnummer;
 3. e-postadress;
 4. personnummer;
 5. korrespondens med dig; och
 6. i förekommande fall, information rörande ett köp, t.ex. vilken produkt du köpte och eventuella synpunkter du kan ha på våra produkter och tjänster.

7. Sociala mediers plattformar

Vi använder Facebook, Instagram och YouTube som kanaler till våra kunder, samt för att marknadsföra våra produkter och tjänster och informera om dem. I samband härmed är Greenworks dataregisteransvarig för inlägg och information på de sociala mediers plattformar som innehåller personuppgifter och som tillhandahålls av dig som användare i form av t.ex. kommentarer, foton och videoklipp. Greenworks accepterar aldrig inlägg med stötande material eller att stötande material görs tillgängligt via våra kanaler på sociala mediers plattformar. Vi ber våra användare att rapportera opassande innehåll till oss för att vi ska kunna säkerställa att inget sådant innehåll förekommer på våra sociala mediers plattformar. Greenworks kan i samband med detta även, baserat på vad vi anser vara nödvändigt, ta bort innehåll från de sociala mediernas plattformar.

8. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas bara så länge som det behövs för att uppfylla de syften för vilka personuppgifterna samlades in i enlighet med denna integritetspolicy. Greenworks har tydliga rutiner för att säkerställa att vi inte sparar dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Om du har samtyckt till att få erbjudanden från oss, via t.ex. vårt nyhetsbrev, bearbetar vi dina personuppgifter för just det ändamålet tills du avregistrerar dig eller informerar oss om att du inte längre samtycker till att få erbjudanden skickade till dig. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss och informera oss skriftligen, eller (ii) via länken i vårt utskick.

Personuppgifter som vi har fått via kommunikation med kundsupport raderas 24 månader efter att ditt ärende är slutfört, eller så snart vi inte längre är skyldiga enligt lag att spara personuppgifterna.

Personuppgifter som behövs för att uppfylla garantiåtaganden, liksom för ärenden rörande klagomål, sparas så länge som det tar oss att uppfylla vårt garantiåtagande.

Greenworks kan spara dina personuppgifter längre om det behövs för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter enligt gällande lagstiftning eller för att bevaka våra rättsliga intressen (i händelse av rättslig process). Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

9. Kakor (cookies)

Vi använder kakor på vår webbplats. Mer information om hur vi behandlar kakor finns i vår policy för kakor.

10. Dina rättigheter

Greenworks vill vara transparenta med hur vi bearbetar dina personuppgifter. Du har rätt att få information om den bearbetning av dina personuppgifter som vi genomför. Här nedan anges vilka rättigheter du kan åberopa genom att kontakta vår handläggare av dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter för vår handläggare av dataskyddsfrågor finns i slutet av denna integritetspolicy.

Rätt till åtkomst

Du har rätt att, avgiftsfritt, begära information rörande vår bearbetning av dina personuppgifter. Du har också rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi bearbetar. En sådan begäran ska tillställas oss skriftligen, där du tydligt anger vilken information du vill få åtkomst till. Vi besvarar din begäran så snabbt som möjligt. Om vi inte kan medge att du får åtkomst till den information som din begäran gäller, anger vi skälet för detta. Kopian av dina personuppgifter skickas till den adress vi har registrerat för dig såvida inte annat överenskommits skriftligen med dig. För att säkerställa att rätt person får personuppgifterna, kan vi be dig om ytterligare uppgifter.

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att säkerställa att de personuppgifter vi bearbetar är korrekta ligger hos Greenworks i dess egenskap av dataregisteransvarigt. Om du informerar oss om att de personuppgifter du har lämnat till oss inte längre stämmer, ska vi, i förekommande fall, genast korrigera detta.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att Greenworks, utan onödigt dröjsmål, raderar dina personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

 1. om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in;
 2. om radering är nödvändig för att en rättslig skyldighet ska kunna fullgöras.
 3. om dina personuppgifter inte har bearbetats i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter; eller
 4. om du motsätter dig bearbetning av personuppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts, och ditt intresse väger tyngre än vårt;
 5. om bearbetningen görs for direkta marknadsföringssyften och du motsätter dig att dina personuppgifter bearbetas för sådana syften;
 6. om du återtar ditt samtycke och bearbetningen grundades enbart på ditt samtycke;

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera alla dina personuppgifter. Dessa skyldigheter härrör från gällande lagstiftning rörande t.ex. bokföring. Om vissa personuppgifter inte kan raderas på grund av gällande lagstiftning, säkerställer vi att personuppgifterna används enbart i syfte att fullgöra sådan rättslig skyldighet och inte för något annat ändamål.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Greenworks tillfälligt begränsar bearbetningen av dina personuppgifter. Sådan begränsning kan begäras i följande fall:

 1. om du anser att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga och du har begärt rättelse in samband med detta;
 2. när bearbetningen av dina personuppgifter inte följer bestämmelserna om skydd av personuppgifter, men du ändå inte vill att dina personuppgifter raderas, utan i stället begränsas; och
 3. när vi inte längre behöver dina personuppgifter för syftet med bearbetningen men du behöver dem för att initiera, genomföra eller bestrida ett rättsligt anspråk.

Om du har motsatt dig bearbetningen av dina personuppgifter, kan användningen av dessa begränsas under den tid utredningen pågår. När dina personuppgifter begränsats, sparar Greenworks bara dina personuppgifter, för fortsatt bearbetning får du ge ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, i de fall vi bearbetar dina personuppgifter med ditt samtycke för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, begära att vi förser dig med alla personuppgifter vi har om dig och som bearbetas automatiserat, i maskinläsbart format, till exempel en Excel-fil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt, har du vidare rätten att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan dataregisteransvarig.  

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot, eller motsätta dig vår bearbetning av, dina personuppgifter om bearbetningen är grundad på vårt berättigade intresse efter en intresseavvägning. Greenworks kan i sådant fall be dig specificera vilken bearbetningen du invänder mot. Om du motsätter dig all bearbetning fortsätter vi endast att bearbeta dina personuppgifter om det finns berättigat intresse för bearbetning som väger tyngre än dina intressen.

11. Samtycke till bearbetningen av personuppgifter

Om du har gett ditt samtycke skickar Greenworks nyhetsbrev och reklam till dig som vi tror du kan vara intresserad av via mejl eller sms, beroende vilken typ av utskick du har bett oss om.

När du samtycker till att Greenworks skickar nyhetsbrev och reklam via mejl får du alltid en länk i mejlet där vi ber dig bekräfta att du vill få våra utskick. Vi gör detta för att för att så långt möjligt försäkra oss om att du fattar ett medvetet beslut och att det faktiskt är du som har begärt våra utskick.

Du avgör om du vill samtycka till den avsedda bearbetningen och när du vill återta ditt samtycke. Om du önskar återta ditt samtycke, ber vi dig kontakta oss så som anges nedan eller genom att följa länken i utskicket.

Läs mer om vad det innebär att ha gett samtycke i avsnitt 6 ovan.

12. Profilskapande

Greenworks analyserar ditt agerande på Greenworkstools.eu och hur du interagerar med vårt nyhetsbrev och andra utskick för att få mer kunskap om dig som kund och om våra kunder generellt, samt för att förbättra våra erbjudanden (detta sammantaget utgör så kallat ”profilskapande”). För samma ändamål kan vi komma att bearbeta potentiella personliga önskemål eller preferenser som du har lämnat, t.ex. information om att du är intresserad av en speciell sorts produkt. Detta görs med hjälp av analys av vilka produkter du har tittat på eller på basis av vad du har klickat på i vårt nyhetsbrev eller i andra utskick från oss. Utifrån denna information förser vi dig med marknadsföring och erbjudanden som anpassats för dig.

Greenworks baserar den bearbetning av personuppgifter som genomförs för profilskapande i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter på vårt berättigade intresse av att sända dig erbjudanden och information som vi tror du är intresserad av. Vi grundar detta på den intresseavvägning vi genomfört där vi bland annat tagit med i beräkningen att bearbetningen inte berör känsliga personuppgifter, att du har bett om att få våra utskick och att vi har ett uppenbart affärsintresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster gentemot dig som kund på ett effektivt sätt.

Du kan när som helt motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter genom profilskapande. Det kan du göra genom att kontakta dpo@greenworkstools.eu. När vi har fått ditt meddelande upphör vi med bearbetningen av dina personuppgifter för profilskapande.

13. Till vem/vilka överför vi dina personuppgifter?

För att tillhandahålla våra tjänster och produkter anlitar vi utvalda tredje parter. Det innebär att de får ta del av en del av de personuppgifter vi har samlat in. Det kan t.ex. gälla Greenworksgruppens företag och andra affärspartners, till exempel leverantörer av kredit- och betalkort och kommunikationstjänster eller leverantörer av tryckning och distribution. I samband med sådan överföring av personuppgifterna vidtar Greenworks organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras så säkert och tryggt som möjligt. Denna typ av överföringar genomförs bara i de fall Greenworks har ett berättigat intresse av det. Dessa utvalda tredje parter bearbetar dina personuppgifter endast så som beskrivs i denna integritetspolicy och för att uppfylla ett eller flera av de syften som anges i denna integritetspolicy.

Greenworks kan bli skyldiga att lämna ut dina personuppgifter på grund av rättsliga beslut. Sådant yppande kan t.ex. ske till polismyndigheten eller Skatteverket.

I händelse av förändringar rörande Greenworks verksamhet eller ägande, kan dina personuppgifter också utlämnas till tredje part. Om Greenworks säljer sin verksamhet eller sina tillgångar, helt eller delvis, kan Greenworks komma att lämna ut dina personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och, i förekommande fall, till deras rådgivare.

Greenworks säljer inte dina personuppgifter till tredje part utan att först ha inhämtat ditt samtycke.

14. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, och upptäcka, förhindra och begränsa risk för en hackerattack, etc., vidtar Greenworks ett flertal tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. När personuppgifter, t.ex. personnummer och lösenord, överförs via internet, skyddas dessa personuppgifter med kryptering. Greenworks vidtar också åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillåten åtkomst, missbruk, avslöjande, ändringar och skada. Greenworks säkerställer att åtkomst till dina personuppgifter bara beviljas anställda som behöver det för att genomföra sina arbetsuppgifter och att de bearbetar dina personuppgifter under sekretess.

15. Övervakning och efterlevnad

Om du på något sätt är missnöjd med hur dina personuppgifter har bearbetats eller tror att de har bearbetats i strid mot bestämmelserna om skydd av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss. Du kan också vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du hittar mer information på www.datainspektionen.se.

Vi säkerställer att alla nya medarbetare får integritetspolicyn för att dina personuppgifter ska skyddas på bästa möjliga sätt.

Greenworks gör årligen en översyn av denna integritetspolicy.

16. Tredje parts villkor

Greenworks tjänster kan i vissa fall bli underkastade tredje parts villkor. Greenworks ansvarar inte för sådan tredje parts användning av dina personuppgifter eftersom de själva är dataregisteransvariga och ansvarar för bearbetningen av dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du noterar tredje parts villkor och läser dem, t.ex. i samband med att du använder vårt betalsystem på Greenworkstools.eu eller när du väljer leverans för den produkt du beställt av oss, varvid potentiella kreditinstitut och transportbolag bearbetar dina personuppgifter i enlighet med sina egna villkor. Samma sak gäller om det finns en länk på Greenworkstools.eu till andra webbplatser.

17. Ändringar i integritetspolicyn

Greenworks förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när helst vi anser det nödvändigt för att följa gällande lagstiftning. Sådana ändringar är särskilt berättigade i samband med ändrad lagstiftning, på grund av utlåtande av tillsynsmyndighet, eller andra myndigheters utlåtanden rörande bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Vidare uppdateras denna integritetspolicy när så är nödvändigt på grund av förändringar som rör våra produkter och tjänster.

Vi kommer att meddela dig i god tid innan en sådan ändring träder i kraft.

18. Kontakta oss

Om du undrar över något rörande denna integritetspolicy eller bearbetningen av dina personuppgifter, vill inkomma med en begäran i enlighet med integritetspolicyn, eller önskar rapportera en överträdelse av integritetspolicyn etc., är du välkommen att kontakta vår handläggare av integritetsfrågor enligt nedan, eller via vårt kontaktformulär som du hittar på Greenworkstools.eu.

Globe Technologies AB, org. nr 559065-0619, Hjortronvägen 3 SE-554 75 Jönköping, E-post: dpo@greenworkstools.eu